ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV001
 • SONDA LAMBDA NTK: 0433, 0446, 0225, 1856, 0122, 0012, 0019
Napięcie [V]: 12  |  Tryb pracy: elektryczny  |  Ciężar [kg]: 0,09  |  Długość [mm]: 400  |  Liczba przewodów: 4  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV002
 • SONDA LAMBDA NTK: 0039 WTYCZKA CZARNA
Liczba przewodów: 4  |  Napięcie [V]: 12  |  Ciężar [kg]: 0,10  |  Długość [mm]: 300  |  Tryb pracy: elektryczny  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV003
 • SONDA LAMBDA NTK: 0040 WTYCZKA NIEBIESKA KABEL 770MM
Tryb pracy: elektryczny  |  Napięcie [V]: 12  |  Ciężar [kg]: 0,12  |  Długość [mm]: 770  |  Liczba przewodów: 4  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV004
 • SONDA LAMBDA NTK: 0055, 1892, 1864, 1863
Tryb pracy: elektryczny  |  Napięcie [V]: 12  |  Długość [mm]: 1485  |  Ciężar [kg]: 0,15  |  Liczba przewodów: 4  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV005
 • SONDA LAMBDA NTK: 1726
Napięcie [V]: 12  |  Ciężar [kg]: 0,09  |  Długość [mm]: 310  |  Liczba przewodów: 4  |  Tryb pracy: elektryczny  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV006
 • SONDA LAMBDA NTK: 0038, 1707, 0042
Tryb pracy: elektryczny  |  Napięcie [V]: 12  |  Ciężar [kg]: 0,12  |  Długość [mm]: 915  |  Liczba przewodów: 4  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV007
 • SONDA LAMBDA NTK: 0058 WTYCZKA NIEBIESKA KABEL 370 MM
Długość [mm]: 372  |  Liczba przewodów: 4  |  Napięcie [V]: 12  |  Ciężar [kg]: 0,98  |  Tryb pracy: elektryczny  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV008
 • SONDA LAMBDA NTK: 0059, 0169, 0277, 0045, 0469, 0046, 0060,
Ciężar [kg]: 0,11  |  Długość [mm]: 740  |  Liczba przewodów: 4  |  Tryb pracy: elektryczny  |  Napięcie [V]: 12  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV009
 • SONDA LAMBDA NTK: 1827 DŁUŻSZA 0193,
Liczba przewodów: 3  |  Napięcie [V]: 12  |  Ciężar [kg]: 0,09  |  Długość [mm]: 368  |  Tryb pracy: elektryczny  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV010
 • SONDA LAMBDA NTK: 0126
Liczba przewodów: 3  |  Ciężar [kg]: 0,08  |  Długość [mm]: 257  |  Napięcie [V]: 12  |  Tryb pracy: elektryczny  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV011
 • SONDA LAMBDA NTK: 0473, 0484, 1839 Z FLANSZĄ
Ciężar [kg]: 0,13  |  Długość [mm]: 392  |  Tryb pracy: elektryczny  |  Napięcie [V]: 12  |  Liczba przewodów: 4  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV012
 • SONDA LAMBDA NTK: 0136, 0284, 0498, 0430
Długość [mm]: 540  |  Liczba przewodów: 4  |  Tryb pracy: elektryczny  |  Ciężar [kg]: 0,10  |  Napięcie [V]: 12  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV013
 • SONDA LAMBDA NTK: 0157, 1767, 0018, 0401
Liczba przewodów: 4  |  Napięcie [V]: 12  |  Długość [mm]: 850  |  Ciężar [kg]: 0,11  |  Tryb pracy: elektryczny  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV014
 • SONDA LAMBDA NTK: 1878, 0145 DŁUŻSZA 0123, 0193,
Liczba przewodów: 3  |  Długość [mm]: 288  |  Ciężar [kg]: 0,09  |  Napięcie [V]: 12  |  Tryb pracy: elektryczny  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV015
 • SONDA LAMBDA NTK: 0180, 0137, 0159, 0288, 0299, 0212, 0255,
Ciężar [kg]: 0,10  |  Napięcie [V]: 12  |  Tryb pracy: elektryczny  |  Długość [mm]: 410  |  Liczba przewodów: 4  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV016
 • SONDA LAMBDA NTK: 1737
Tryb pracy: elektryczny  |  Liczba przewodów: 3  |  Długość [mm]: 380  |  Ciężar [kg]: 0,10  |  Napięcie [V]: 12  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV017
 • SONDA LAMBDA NTK: 0167, 0189, 0282, 5654,
Liczba przewodów: 4  |  Długość [mm]: 368  |  Ciężar [kg]: 0,10  |  Napięcie [V]: 12  |  Tryb pracy: elektryczny  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV018
 • SONDA LAMBDA NTK: 0158, 0134 DŁUŻSZA 0472
Liczba przewodów: 3  |  Długość [mm]: 255  |  Ciężar [kg]: 0,09  |  Napięcie [V]: 12  |  Tryb pracy: elektryczny  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV019
 • SONDA LAMBDA NTK: 0193 DŁUŻSZA 1866
Liczba przewodów: 3  |  Długość [mm]: 422  |  Ciężar [kg]: 0,09  |  Napięcie [V]: 12  |  Tryb pracy: elektryczny  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV020
 • SONDA LAMBDA NTK: 0194
Tryb pracy: elektryczny  |  Napięcie [V]: 12  |  Ciężar [kg]: 0,10  |  Liczba przewodów: 3  |  Długość [mm]: 410  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV021
 • SONDA LAMBDA NTK: DŁUŻSZA 1859
Liczba przewodów: 3  |  Długość [mm]: 710  |  Ciężar [kg]: 0,11  |  Napięcie [V]: 12  |  Tryb pracy: elektryczny  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV022
 • SONDA LAMBDA NTK: 0218 DŁUŻSZA 0253
Ciężar [kg]: 0,13  |  Napięcie [V]: 12  |  Tryb pracy: elektryczny  |  Długość [mm]: 880  |  Liczba przewodów: 4  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV023
 • SONDA LAMBDA NTK: 0250, 0286
Liczba przewodów: 4  |  Długość [mm]: 310  |  Ciężar [kg]: 0,09  |  Napięcie [V]: 12  |  Tryb pracy: elektryczny  |  
ESEN SKV
Dostępność

od ręki 0

Magazyn P

Magazyn G

Magazyn X

 • SKV 09SKV024
 • SONDA LAMBDA NTK: 0231, 0448
Długość [mm]: 420  |  Ciężar [kg]: 0,90  |  Napięcie [V]: 12  |  Tryb pracy: elektryczny  |  Liczba przewodów: 4  |